About Filipino

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Where you're at: > Common Filipino Phrases

Lazada Philippines Lazada Philippines

Common Filipino Phrases

Some Commonly Used Filipino Phrases

Learning and using some commonly-used Filipino words while with Filipinos is very powerful way of saying “I like you.” Filipino greetings such as “kumusta ka?” (How are you?); “Magandang umaga” (Good morning); “Magandang gabi” (Good evening); “Mabuhay” (Long live); etc. will help develop a very deep kind of rapport with them. The following are some survival Filipino phrases to learn which are good for foreigners or westerners dealing with Filipinos.

 Common Filipino Phrases

 

Filipino  English   Pronunciation
     
Magandang umaga po   Good morning   ma-gahn-DAHNG oo-MA-ga PO
Magandang hapon po  Good afernoon  ma-gahn-DAHNG HA poan PO
Magandang gabi po  Good evening   ma-gahn-DAHNG ga-BEE PO
Kumusta po kayo?  How are you?   Koo-moo-STAH PO ka-YO 
Ano po ang pangalan ninyo?   What is your name?  AH-NO PO AHNG pa-NGA-lahn NEEN-yo?
 Pwede po ba? Please  Poo-weh-deh PO bah? 
 Salamat po Thank you  Sa-LA-MAHT PO 
 Hindi ko po sinasadya  I did mean it Heen-DEE KO PO See-nah-sahd-ya
 Paalam Goodbye  pa-AH-lahm 
 Opo, oho, oo yes  O-po, O-ho, o-o
 Hindi po No  Heen-DEE PO
 Ginoo Mister  ggeen-o-O
 Ginang  Madam / Mrs.  GEEN-ahng
 Binibini  Miss  bee-nee-BEE-nee
 Kailan When   KA-IH-LAN
 Ngayon Today  nga-YOAN 
 Bukas Tomorrow  BOO-kahss
 Deretso Straight ahead   De-Reh-cho
 Sa kanan to the right  Sa-ka-NAHN 
 Sa kaliwa to the left Sa-ka-lee-WA 
 Nasaan ang? Where is?  Na-sa-Ahn Ang 
 Kasilyas Toilet  ka-SEEL-yahs 
 Doktor Doctor  doak-TOR 
 Pulis Police Poo-leess
 Sinehan Cinema SEE-nee-HUN
 Magkano po ang halaga How much does it cost? mahg-KAH-no PO ahng ha-lah-GA
 Ang mahal naman po It is too expensive ahng-MA-HAHL nah-mahn po
 Gusto ko pong I would like GOO-sto ko PONG
 kumain Eat Koo-MA-een
 Kwarto Room KWART-o
 Magbayad pay mahg-BA-yahd
 ako ay Amerikano / Ingles  I am an American / Englishman ah-KO ai ah-meh-ri-ka-noh / eeng-gles
Anong oras na po? What time is i? ah-noang O-ras nah-PO?
Patawad po Forgive me / I am sorry PAH-TAH-Wahd po
Pakisuyo Favor pa=KEE-soo-yo

The common filipino phrases above use "po" , it is used to give respect and to speak out with soft voice. 


Add this to your website