About Filipino

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Where you're at: > Mga Epiko (Epics) > Biag ni Lam Ang | Story of Biag ni Lam ang

Lazada Philippines Lazada Philippines

Biag ni Lam Ang | Story of Biag ni Lam ang

The Epic of Biag ni Lam-ang

A couple named Don Juan and Namongan lived in a faraway barrio of Nalbuan. One day, Don Juan left his pregnant wife nd went to the mounain t punish group of Igorot. While he was in the mountain, Namongan gave birth to a baby boy. The baby was different from other babies because upon birth he could already speak. He wanted his name to be Lam-ng and he was the one who choosed his god-father when he was baptized.

"Where is my father?" Lam-ang asked his mother Namongan one day.

"He is in the mountain to settle his feud with a group of Igoros there," said his mother.

Lam-ang felt sad. He hadn't seen his father since he was born and he was terribly longing to see him.

"Would it be long before he comes back?"

"I don't know," answered his lonely mother Namongan who was also terribly missing her husband . "I don't even know if he still alive."

Story of Biag ni Lam-angOne day, Lam-ng had a dream. In his dream, he saw how his father was mercilessly killed by a group of Igorots. He was see thing with anger when he woke up. He decided to follow his father to the mountain. He was then nine months old. When he reached the Igorots village, he saw them dancing around the head of his father that was on top of a thin bamboo pole. Including the leader of the group whom he tortured first before he killed.

On his way home to Nalbuan, he passed by the Amburayan River. There he took a bath with his lady friends scrubbing his body of dirt and blood that killed all the living creatures in the river. When he ws old enough to marry, he heard of the beautiful Ines Kannoyan and fell in love with her. He went to Ines's place to court her taking with him his white rooster nd his favorite dog. When he arrived at her house, he was annoyed to see Ines' many visitors in front of the house.
He asked his rooster to crow and the rooster did. At once, Ines' house crumbled to the ground killing all her suitors. Then he asked his dog to bark and the dog did. The crumbled house stood again at once. Ines and her parents went out of the house to meet him. The white rooster expressed Lam-ang's feelings for Ines Kannoyan.

"My master, Lam-ang, loves you very much and he wants to marry you," the white rooster said to Ines in the language she clearly understood.

"I'll marry you if your wealth could equal our riches," answered Ines Kannoyan.
Ines challenge to him did not dampen Lam-ang's spirit. He went home at once and came back with a big boat full of gold, the value of which surpassed Ines' family's wealth. Then they were married and they lived happily. Years passed nd came Lam-ang's turn to catch a fish known as rarang. It was an obligation of every married man in the community to catch a rarang. Lam-ang, however, felt that he would be killed by berkahan, a kind of fish that belonged to the shark family once he set out to catch a rarang. Bu he had to do his duty and one night, he sailed out to the sea. He was killed by a berkahan as he had foreseen.

Ines wept in sorrow. Lam-ang's while rooster thought of a way to bring Lam-ang back to life again. Ines Kannoyan paid a deep-sea diver to locate all the bones of Lam-ang under the sea. The diver found all the bones very easily and Ines put all the bones together. Then, together with Lam-ang's white rooster and favorite dog, she held prayer vigils every night, until one day, Lam-ang came back to life. And they lived happily ever after.

Biag ni Lam-ang in Tagalog

My isang mag-asawa ng nagngangalang Juan at Namongan ay nakatira sa malayong baryo ng Nalbuan. Isang araw iniwan ni Don Juan ang kanyang buntis na asawa at pumunta sa kbundukan upang parusahan ang isang grupo ng mga Igorot. Habang papunta sila sa kabundukan ay ipinanganak ni Namongan ang isang batang lalaki. Kakaib ang sanggol sa iba sapagkat pagkasilang pa lamang ay nakakapagsalita na ito. Gusto niyang pangalanan siyang Lam-ang. Siya rin mismo ang pumili ng kanyang mga ninong nang siya ay binyagan.

"Nasaan ang aking ama?" isang araw ay tinanong ni Lam-ang ang kanyan ina na si Namongan.

"Nasa kabundukan siya upang ayusin ang di pagkakaunawaan sa isang grupo ng mga Igorot doon," sabi ng kanyang ina.

Nalungkot si Lam-ang. Hindi pa niya nakikita ang kanyang ama buhat ng siya ay isinilang at nasasabik na siyang makita ito.

"Matatagalan kaya ang kanyang pagbabalik?"

"Hindi ko alam," malungkot na sagot ng kanyang ina na si Namongan na nsasabik din itong makita. "Ni hindi ko man lamang alam kung buhy pa siya."

Isang araw ay nanaginip si Lam-ang. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang kanyng ama na walang awang pinatay ng isang grupo ng mga Igorot. Lubos siyang namuhi nang siya ay nagising. Nagpasya siya na sundan ang ama sa kabundukan. Siyan na buwan siya noon. Nang marating niya ang pamayanan ng mga Igorot, nakita niya na nagsasayawan ng mga ito paikot sa ulo ng kanyang ama na nakatusok sa isang kawayan. Sa kanyan galit ay kinalaban at pinatay niya ang lahat ng Igorot, kasama ang kanilang pinuno na pinahirapan muna bago pinatay.

Sa kanyang pg-uwi sa Nalbuan ay napadaan siya sa ilog ng Amburayan. Doon ay naligo siya sa tulong ng kanyang mga kaibigang babae na pinupunasan ang kanyang katawan upang maalis ang mga dumi at dugo na nakapatay sa lahat ng hayop sa ilog.
Nang siya ay nasa hustong gulang na upang mag-asawa ay may nakita siyang isang magndang babae, si Ines Kannoyan at umibig siya rito. Pumunta siya sa bahay ni Ines upang umakyay ng ligaw kasama ang kanyang puting tandang at paboritong aso. Nang makarating siya sa bahay ay nainis siya sa dami ng naunang manliligw sa kany. Inutusan niyang tumilaok ang kanyng tandang at sinunod siya nito. Noon din ay gumuho ang bahay nila Ines at nangamatay ang lahat ng kanyang manliligaw. At inutusan naman niyang tumahol ang kanyang aso at tumahol nga ito. Mabilis na bumalik sa kanyang mga magulang upang salubungin siy. Ipinaramdam ng tandang ang pagmamal ni Lam-ang kay Ines Kannoyan.

"Ang aking panginoon na si Lam-ang ay iniibig ka at gusto k niyang pakasalan," sabi ng puting tandang kay Ines sa lenggwaheng naiinindihan niya.

"Pakakasalan kita kung matutumbasan mo ang aming kayamanan," sagot ni Ines Kannoyan.

Ang pagsubok ni binigay ni Ines ay hindi nakapgpatinag sa loob ni Lam-ang. Umuwi siya kaagad at bumalik kasang isang malaking bangk na puno ng ginto, hinigitan nito ang halaga ng kayamanan nila Ines. Ikinasal sila at namuhay nang masaya. Lumipas ang mg taon at dumating ng pagkakataon ni Lam-ang na humuli ng isda na tinatawag na rarang. Ito ay isang obligasyon ng baway may asawang lalaki sa kanilang komunidad upang manghuli ng rarang. Ngunit naramdaman ni Lam-ang na mapapatay siya ng isang berkahan, isang uri ng isda na kabiang sa pamilya ng mga pating kapag pumalaot na siya upang manghuli ng rarang. Nguni kailangan niyang tuparin ang kanyang tungkulin at isang gabi ay pumalaot siya sa karagatan. Napatay siya ng berkahan tuland ng kanyang inaasahan.

Tumanging si Ines sa kalungkutan. Umisip ang kanyang puting tandang ng paraan upang buhayin muli si Lam-ang. Umarkila si Ines Kannoyan ng mga maninisid upang hanapin ang mga buto ni Lam-ang sa ilalim ng dagat. Madaling nahanap ng mga maninisid ang lahat ng kanyang mga buto at pinagsama-sama ni Ines ang mga ito. Kasama ang puting tandang at paboritong aso ni Lam-ang ay namanata siya gabi-gabi hanggang sa isang araw ay nabuhay si Lam-ang. At mula noon ay namuhy silang ng masaya.

Read more Filipino Epics


Add this to your website